B CASUSSEN | CoachingCentrum.online

Daden zeggen meer dan woorden

Deze casussen geven u een goed beeld van ons eerdere werk

Casus: training
in online communicatie

Deze casus beschrijft een praktijksituatie waarbij managers weliswaar het voordeel erkenden van het hebben van online contact met hun medewerkers, maar dat niet op een professionele methodische manier deden.

Casus: een online
coachingstraject

Deze casus beschrijft een praktijksituatie waarbij medewerkers competenties moesten leren, maar hun eigen werkplek in principe niet al te lang konden verlaten.

Casus: ontwerpen van een maatwerktraject

Deze casus beschrijft een praktijksituatie waarbij een zorg en welzijnsorganisatie min of meer door hun doelgroep gedwongen werd ook online hulpverlening te verlenen.

Casus
online coaching

Een callcentre ondervond dat medewerkers ondanks de toepassing van kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) hun doelstellingen vaak niet behaalden daar het velen ontbrak aan de vaardigheid om resultaatgericht te werken.

 

Online coaching bij de competentie “resultaatgericht werken” was voor dit bedrijf de oplossing omdat de medewerkers deze competenties op hun eigen werkplek konden ontwikkelen, in principe elk moment contact konden hebben met hun online coach en het geleerde direct konden toepassen.

Zo hebben wij dit online coachingstraject aangepakt.

Eerste fase : het online startassessment

De competentie “resultaatgericht werken” werd vertaald in enkele algemene en enkele specifieke gedragsindicatoren passend bij de wijze waarop bij dit bedrijf werd gewerkt. Op basis daarvan werd een online startassessment ontwikkeld en door de medewerker afgenomen zodat zowel hij als zijn online coach inzicht kregen in welke kwaliteiten van resultaat gericht werken hij al voldoende beheerste en bij welke hij nog gecoacht moest worden.

Tweede fase: de online coachingssessies

De medewerkers kregen de mogelijkheid om online hun sessies met hun coach in te plannen waarna ze via onze beveiligde omgeving gecoacht werden. Ze hadden gemiddeld 5 online coachingssessies nodig om merkbaar resultaatgerichter te werken, mede dankzij de online oefeningen en opdrachten die de coach ze liet uitvoeren. 

Derde fase: het online eindassessment en rapportage

Het coachingstraject werd afgesloten met een online eindassessment om de mate waarin het ontwikkelingsdoel was bereikt te concretiseren. Een eindrapportage werd opgesteld bestaande uit de bevindingen van de coach en aanbevelingen voor vervolgstappen om de ontwikkeling van de medewerkers te verduurzamen. 

Casus
training online coaching

Steeds meer managers en leidinggevenden hebben naast face-to-face contact ook online contact met hun medewerkers. Zo ook een verzekeringsmaatschappij waarvan de teamleiders de nieuwe accountmanagers – als aanvulling op de face-to-face begeleiding –  tevens online wilden begeleiden bij het ontwikkelen van enkele competenties.

 

CoachingCentrumOnline is gevraagd de teamleiders online communicatie en begeleidingsvaardigheden bij te brengen.

Onze aanpak van deze training in online communicatie

De methodiek

De basis van al onze trainingen is de ontwikkelingsgerichte benadering. De uitgangspunten en competenties van deze wetenschappelijke benadering zijn gemakkelijk over te dragen zodat deelnemers aan onze training het geleerde snel in de praktijk kunnen toepassen. 

 

Deze filosofie indachtig heeft CoachingCentrumOnline speciaal een online variant van deze benadering ontwikkeld en de teamleiders daarin getraind. Tevens hebben de getrainde teamleiders literatuur over deze benadering ontvangen zodat ze zich ook na de training verder konden bekwamen.

 

 

 

Getrainde onderwerpen

Tijdens de driedaagse training tot volwaardig online communicator en begeleider zijn de onderstaande onderwerpen aan bod gekomen:

  • Online empatisch contact maken en behouden.
  • Kunnen kaderen: uitleggen wat je doet.
  • Aandacht extern richten, eigen wereldmodel en oordeel loslaten.
  • Positieve grondhouding aannemen en motiveren.
  • Gepaste timing bij het stellen van vragen (flow tijdens een online chatgesprek creëren en bewaken).
  • Herhalen, samenvatten en structureren van online informatie.
  • Kennis van taalpatronen en juiste toepassing daarvan voor positieve beïnvloeding.
  • Zelfsturing herkennen en activeren.

Casus
maatwerktraject

‘online communicatie voor hulpverleners’

Een zorg- en welzijnsorganisatie kreeg steeds vaker te maken met het feit dat hun doelgroep (mensen die HIV geïnfecteerd waren of tot de risicogroep behoorden) om begrijpelijke redenen anoniem wilde blijven, maar wel zorg en begeleiding wenste.

 

De oplossing werd gevonden in het professionaliseren van het online contact dat de hulpverleners met deze doelgroep hadden, door ze te trainen in hoe op methodische wijze een online advies, counseling of coachingsgesprek te voeren.

Zo hebben we deze specifieke behoefte aangepakt

Eerste fase: het in kaart brengen van de context

Om te weten welke aanvullende online communicatievaardigheden de hulpverleners nodig hadden, is de huidige wijze van contact en communiceren in kaart gebracht. De conclusie was dat de hulpverleners drie soorten hulpverlenende gesprekken (advies, counseling en coaching) door elkaar gebruikten en zich daar niet van bewust waren.

Tweede fase: het ontwikkelen, verzorgen van de trainingen

Om de hulpverleners versneld te leren hoe ze hun doelgroep online konden helpen, werd specifiek voor deze zorg en welzijnsorganisatie een online communicatieformat ontwikkeld. In drie dagen tijd werd een groep van 21 hulpverleners getraind in dit format en in vaardigheden zoals de wijze waarop zij online vertrouwen kunnen opbouwen en behouden, specifieke behoeften kunnen achterhalen en de ‘flow’ in een online gesprek behouden.

Derde fase: het verduurzamen van het geleerde

Om het geleerde te verduurzamen zijn de online communicatiespelregels en het format door ons beschreven in een handboek dat dient als naslagwerk en gebruikt wordt om nieuwe medewerkers versneld in te werken in het online communiceren met hun doelgroep.

DADEN ZEGGEN MEER DAN WOORDEN

Een aantal tevreden opdrachtgevers

           

EEN DEMONSTRATIE, VRAAG of GESPREK?

Dat kan, we nemen contact met u op